چرا درد شكم

بطن انسان به 9 بخش تقسیم گردیده که بنابر عوامل مختلف، هرقسمت آن می تواند به امراض گوناگون مبتلا گردد.

از جمله امراض شکم یا بطن ،یکی هم موجودیت نفخ و باد است که در بین مردم به نامی باد شکم، یا دمش شکم هم یاد می شود.

نفخ و باد شکم، مشکل صحی بوده که از اثر پیدا شدن باد، در داخل روده ها به وجود می آید . انسان ها درهر سن و سالی که باشند، به آن مبتلا شده می توانند.

عده از اطفال، در ما ه های اول زندگی شان، به این مشکل دچار می شوند و به گفته مادران، روز تا بیگاه گریه می کنند.

دمش یا باد شکم ،عوامل مختلف دارد . خانمی که از ولایت وردک است می گوید :"شکم طفلم درد می کرد و بسیار ناراحت بود.

عوامل عمدۀ نفخ شکم!

 کمبود انزایم ها، داخل شدن هوا در شکم هنگام خوردن غذا، افسردگی و بد هضمی از جمله عوامل عمدۀ این مریضی اند

 

وقتی پیش داکتر بردمش، داکتر گفت که دروقت شیر دادن، هوا داخل شکم اش می شود و سبب پیدا شدن باد در روده هایش می گردد.

به صورت طبیعی بعضی از خوردنی ها هم باد دارد و یا به اصطلاح باد گین اند و خاصیت بعضی از غذا ها قسمی است که بعد از خوردن سبب پیداشدن باد در روده ها می شوند.

در مجمع، کدام عوامل سبب دمش یا باد شکم می شود؟ داکتر محمد عابد نصرت، موظف در شفاخانه انتانی می گوید:

"کمبود انزایم ها در شکم، داخل شدن هوا هنگام غذا خوردن در داخل شکم، افسردگی و بد هضمی از جمله عوامل عمدۀ این مریضی اند".

همچنان خوردن غذا های که سبب بد هضمی می شوند، نیز عاملی است که به صورت غیر مستقیم ،دمش یا باد شکم را موجب می شود.

وقتی در روده ها باد جمع شود،بالای قلب فشار زیاد شده و صدای حرکت نفخ وباد در روده ها شنیده می شود .

نفخ و باد شکم، مشکل صحی بوده که از اثر پیدا شدن باد، در داخل روده ها به وجود می آید.

انسان ،در چنین حالت ،احساس ناراحتی می کند،زبان بیان اطفال،چون گریه است،آنها درین حالت زیاد می گریند و خواب نمی کنند.

داکتر نصرت ،می گوید: "بعضی اوقات ،باد یا دمش شکم ،از اثر انتانی شدن خون به وجود آمده و دمش یا باد شکم سبب بند شدن روده ها هم شده می تواند.

داشتن این حالت و داشتن این بیماری، برای مریض بسیار خطرناک بوده و با لای روان اونیز تاثیرات منفی را جا می گذارد.

درمورد تداوی دمش یا باد شکم ،مردم تجارب خانه گی هم دارند. خانمی از ولسوالی قره باغ ولایت کابل می گوید:

"یک نواسه کوچک دارم، وقتی که شکم اش را باد می گیرد و شکم درد می شود، بادیان و بوربو را (که یک نوع بوته است) یکجا جوشانده و آب اش را صاف می نمایم و توسط شیر چوشک برایش می دهم".

درمورد تداوی دمش یا باد شکم ،مردم تجارب خانه گی هم دارند.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 دی 1387    | توسط: محمد حسین م    | طبقه بندی: پزشكی،     | نظرات()